Felhasználó:

Jelszó:

A Prime Asset Consulting Kft. adatvédelmi nyilatkozata

 

Bevezetés

A Prime Asset Consulting Kft. (továbbiakban: PAC Kft.) bármely, a weboldalának harmadik személy által történő használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a PAC Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a PAC Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és időtartam alatt - azt nyilvántartsa és kezelje. A PAC Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi-, ill. üzleti kapcsolataira, az ügyfelei által igénybevett szolgáltatásokra, annak gyakoriságára, a PAC Kft-vel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A PAC Kft. a weboldalán, e-mail-en, az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A weboldal kifejezés alatt a www.primeasset.hu domain néven elérhető internet szolgáltatás értendő.

 

Alapelvek

A PAC Kft. weboldalát bármilyen konkrét és személyes jellegű információ megadása nélkül bárki meglátogathatja; megismerkedhet a PAC Kft. szolgáltatásaival, koncepcióival, véleményeivel, javaslataival. Amennyiben Ön a weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a PAC Kft. marketing célokra kezelje és feldolgozza. A PAC Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

 

A felhasználói regisztráció folyamat során a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a PAC Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok részben vagy egészben valótlanok, úgy jogosult a Felhasználó részére a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a www.primeasset.hu weboldal használatából kizárni.

Felhívjuk a Felhasználók és az adatközlők szíves figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat, hanem téves, vagy megtévesztő adatokat adnak meg; abban az esetben az adatközlő kötelessége az érintett természetes személy/társas vállalkozás, vagy egyéb szervezet hozzájárulásának beszerzése. A PAC Kft. és/vagy a weboldal üzemeltetője a Felhasználók adatközlése során megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal.

 

A www.primeasset.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások egy részét, vagy annak egyes elemeit kizárólag a regisztrált Felhasználók érhetik el. A www.primeasset.hu honlap látogatása során a weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés céljai

Az adatkezelés elsődleges célja a regisztrált Felhasználók egyértelmű azonosítása és egymástól való megkülönböztetése a szolgáltatások igénybevétele során. További céljai: az igénybe vett/nem vett szolgáltatások értékelése a Felhasználók, azok csoportjai vonatkozásában; a különböző akciókban és nyereményjátékokban való részvétel csoportosíthatósága, hírlevelek szegmentált küldése, a weboldal felhasználói réteg elemzése.

 

A kezelt adatok köre

Regisztrált Felhasználók esetében, természetes személyeknél: családi név, utónév, felhasználó azonosító/név, felhasználó egyedi ügyfélkódja, felhasználó neme, számlázási cím, levelezési cím, mobiltelefon elérhetőség, elsődleges e-mail cím, alternatív e-mail cím, telefonszám, fax. Cég esetében: ld. előzőek és a cég neve.

Regisztrált Felhasználó szerződéskötése esetén a kezelt adatok köre kibővülhet további adatokkal, a vonatkozó szerződés formai és tartalmi követelményeinek megfelelően: születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, fényképes igazolvány azonosító száma, adószám, adóazonosító jel.

A regisztrációnál megadott adatokat módosítani az „Adatmódosítás” menüben lehet. Az adatok törlését az office@primeasset.hu e-mail címre írt levélben kezdeményezhetik a Felhasználók.

 

 Egyéb adatkezelés

Jelen nyilatkozatban fel nem sorolt adatok kezeléséről az adott és konkrét adat(ok) felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és minden kapcsolódó és jogosult hivatalos szerv, szervezet megkeresheti a PAC Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett (Be. 71. §). A PAC Kft.-t minden, előzőekben nem nevesített hatóság is megkeresheti, és adatszolgáltatásra kötelezheti szabálysértési, felügyeleti vagy más közigazgatási, hatósági és egyéb eljárásban. Amennyiben az adott hatóság, szerv vagy szervezet a pontos célt és az adatok körét megjelölte, úgy a PAC Kft. a hatóság, szerv vagy szervezet részére bármilyen személyes adatot kizárólag olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Informatikai háttér

A PAC Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható (adatintegritás) és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A PAC Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokat folyamatosan kezeli és megfelelő védelmi szintet nyújt. A PAC Kft. az adatkezelés során biztosítja az adatok titkosságát és sértetlenségét, valamint gondoskodik arról, hogy a jogosult Felhasználó hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Mérőkódok és sütik használata

A PAC Kft. weboldalán nem használ harmadik féltől származó mérőkódokat (web beacon*) és kizárólag a Felhasználók sikeres regisztrációjának érdekében és céljára, technikai okokból használ ún. sütiket (cookie-kat**). A PAC Kft. weboldalán a sütiket az előzőekben említett cél megvalósításán kívül sem mérésre, sem egyéb adatgyűjtésre nem használja. Amennyiben a PAC Kft. mérőkódokat és hasonló megoldásokat kíván alkalmazni, illetve a sütiket egyéb célból is kívánja használni, úgy arról előzetesen a weboldal közzétételi helyén, Hirdetményben tájékoztatja az ügyfeleit, és annak megfelelően módosítja az Adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Az adatkezelő elérhetősége

Ld. a weboldalon található „Impresszum” menüpont.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett regisztrált Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az érintett kérelmére a PAC Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A PAC Kft. a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, az érintett Felhasználó írásban kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetőleg azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A PAC Kft. a módosításról, törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A PAC Kft. az értesítést abban az esetben mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni.

 

Kártérítési felelősség

A PAC Kft. az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével a másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior). A PAC Kft. nem téríti meg a kárt abban az esetben, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Vonatkozó jogszabályok

- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).

 

*A weboldalak böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából egyes weboldalak különböző szolgáltatóktól származó mérőkódokat (web beacon-t) használnak. Az így gyűjtött anonim információkat az adott szolgáltató is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.

** A cookie egy olyan speciális adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t általában adminisztratív célokra használják, mint például egy adott weboldal/honlap látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.