Felhasználó:

Jelszó:

A www.primeasset.hu weboldal használatának feltételei

és

a Prime Asset Consulting Kft. jogi nyilatkozata

 

Bevezetés

A Prime Asset Consulting Kft. (továbbiakban: PAC Kft.) weboldalának meglátogatásával, illetve az itt elérhető tartalmak, termékek, szolgáltatások, információk, eszközök (továbbiakban: weboldal) megtekintésével és használatával Ön megerősíti és kifejezetten elfogadja, hogy az alábbiakban felsorolt feltételeket megértette, azokat magára nézve kötelező érvényűnek tartja és azokba beleegyezik. A weboldal kifejezés alatt a www.primeasset.hu domain néven elérhető internet szolgáltatás értendő.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, a továbbiakban ne nyissa meg weboldalunkat és ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

 

Szerzői jogi védelem

A PAC Kft. weboldala és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom – beleértve: nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk - szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak és a PAC Kft. kizárólagos tulajdonát képezik; bármilyen formában történő jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik. A személyes használatot meghaladó mértékben történő felhasználásuk kizárólag a PAC Kft., kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Valamennyi, a jelen weboldalon található tartalom tekintetében a PAC Kft. fenntart minden, a védjegyek és szerzői jogok tulajdonára vonatkozó jogot, és a jogszabályoknak megfelelően érvényesíti is azokat.

A weboldalon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a PAC Kft. részére eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a PAC Kft. tulajdonába megy át, azt a PAC Kft. szabadon felhasználhatja.

 

A weboldalon található információk, kockázatok

A PAC Kft. weboldalán megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A PAC Kft. törekszik az információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. A jelen weboldalon található információk, vélemények és állásfoglalások megbízhatónak tartott forrásból származnak, azonban a PAC Kft. nem szavatolja azok pontosságát vagy teljességét. A PAC Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon található információkat előzetes értesítés vagy figyelmeztetés nélkül módosítsa, törölje.

A weboldalon megjelenő információk elsődleges nyelve a magyar, de a szélesebb körű tájékoztatás céljából az információk angol nyelven is megjelenítésre kerülnek. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a két szöveg eltérhet egymástól, a fordítás nem szinkronfordítással készült, adott esetben az angol verzió nem feleltethető meg teljes körűen a magyar nyelvű változattal.

A weboldalon található tartalmak, információk és azok elemei önmagukban nem nyújtanak megfelelő és elegendő alapot az üzleti vagy egyéb döntésekhez. Kérjük, hogy tájékozódjon, mielőtt a weboldalon található információk alapján üzleti vagy egyéb döntést hozna; vagy lépjen kapcsolatba munkatársainkkal. Előfordulhat, hogy a jelen weboldalon található információk, tartalmak és a PAC Kft. által nyújtott szolgáltatások az Ön számára nem megfelelőek. A jelen weboldalon található információk, vélemények, elemzések kizárólag a PAC Kft., a közzététel időpontjában érvényes álláspontját képviselik, így semmilyen esetben nem minősülnek sem általános, sem konkrét befektetési, jogi, adózási, számviteli és egyéb tanácsnak vagy tanácsadásnak.

Jelen weboldal tartalmazhat a jövőre vonatkozó kijelentéseket, projekciókat, véleményeket, amelyek a természetükből adódóan jelentős, általános és konkrét kockázatokat, bizonytalanságokat hordoznak; és fennáll annak kockázata, hogy a jövőre vonatkozó kijelentések illetve az azokban foglalt előrejelzések, projekciók, prognózisok és más eredmények nem valósulnak meg.

A PAC Kft. a jelen weboldal felhasználóit annak meglátogatása alapján nem kezeli ügyfeleiként.

 

 A felelősség kizárása

A PAC Kft. nem szavatolja, hogy a jelen weboldalhoz történő hozzáférés zavartalan vagy hiba nélküli, sem pedig azt, hogy vírusok vagy más káros tartalom nem kerül átadásra a jelen weboldal használatával. A PAC Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek; illetve amelyek az információtovábbítás késedelméből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A PAC Kft. kizár minden szavatosságot a weboldal használatából és annak tartalmának felhasználásából adódó eredmények tekintetében, beleértve azok pontosságát, alkalmasságát, teljességét, időszerűségét vagy rendelkezésre állását. A PAC Kft. semmilyen körülmények között nem felel a szerződésen kívüli olyan károkért, amely a jelen weboldal használatából, meglátogatásából, annak nem működéséből, illetve ezek eredményeképpen megtett, vagy elmulasztott cselekményekből ered, tekintet nélkül ezek jellegére.

 

Más szolgáltatók weboldalára mutató linkek, más szolgáltatók tartalmai

Jelen weboldal tartalmazhat olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, webcímeket, amelyek aktiválásával Ön elhagyhatja weboldalunkat. Minden ilyen link, webcím, hiperhivatkozás kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. A PAC Kft. weboldaláról linkek segítségével elérhető partnerek, cégek weboldalain szereplő információkat a PAC Kft. nem ellenőrzi; ezek elérhetőségéért, tartalmáért, teljességükért, működésükért, vagy az ott ajánlott termékekért, szolgáltatásokért, ajánlatokért felelősséget nem vállal. A PAC Kft-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett információkért, amelyek a PAC Kft. weboldalához kapcsolódnak. A PAC Kft. nem vállal felelősséget olyan, más weboldalakon található információkért, amelyen a PAC Kft., illetve annak weboldala megemlítésre kerülnek.

 

Más által rendelkezésre bocsátott információk, tartalmak és dokumentumok

Amennyiben Ön bármilyen dokumentumot, információt, tartalmat bocsát a PAC Kft. rendelkezésére, - függetlenül annak megjelenési formájától (elektronikus, papír alapú, egyéb) -, azzal Ön kifejezetten vállalja, hogy ezek alkalmasak a nyilvánosságra hozatalra és egyben visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PAC Kft. - ellenszolgáltatás nélkül - részben vagy egészben nyilvánosságra hozza, felhasználja azokat. Amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott dokumentummal, információval vagy tartalommal összefüggésben a PAC Kft-vel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a PAC Kft-t mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

A fentiek nem vonatkoznak a PAC Kft. tudomására jutott személyes és üzleti titoknak minősülő adatokra, információkra, szerződésekre és azok tartalmára.

 

Adatbiztonság, a személyes adatok és az üzleti titok védelme

A PAC Kft. bármely, a weboldalának harmadik személy által történő használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva kezeli.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a PAC Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a PAC Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és időtartam alatt - azt nyilvántartsa és kezelje. A PAC Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi-, ill. üzleti kapcsolataira, az ügyfelei által igénybevett szolgáltatásokra, annak gyakoriságára, a PAC Kft-vel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A PAC Kft. a weboldalán, e-mail-en, az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, hogy olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Elfogadom